مساله
اتصال به امام جماعت در دو ركعت اول به این صورت است كه ،از ابتدای حمد تا پایان ركوع در هر زمان كه باشد اشكال ندارد؛ و در ركعت سوم و چهارم فقط در ركوع ،واگر خواستیم زودتر متصل شویم باید حداقل حمد را بخوانیم
حال نكته اینجاست كه
گاهی انسان به خاطر عجله ای كه دارد به محضی كه صدای الله اكبر امام جماعتی را كه قصد دارد در ركعت سوم یا چهارم به ركوع برود ، می شنود، تكبر الاحرام را می گوید ، در حالی كه امام هنوز به ركوع نرفته و فقط الله اكبرش را گفته است ، و این باعث اشكال در جماعت است


برچسب ها :
اتصال به امام جماعت ,  در ركعت سوم و چهارم فقط در ركوع ,  حداقل حمد را بخوانیم ,  اشكال در جماعت است ,  صدای الله اكبر ,