حكیمی گفت : هركس دنیا را به اخرت ترجیح دهد به شش كیفر الهی گرفتار می شودبرچسب ها :
حکیمی ,  آرزوی بی پایان . ,  حرص و آز شدیدی كه بهیچ چیز قانع نمی شود ,  هول در قیامت . 2- حساب سخت . 3- حسرت دور ودراز. ,  استاد ردانشمند ,