برچسب ها :
سوال :آیا چرخاندن انگشتر در قنوت نماز به سمت كف دست مستحب است؟ ,  احکام ,