آیا اگر ما تمام دستاوردهای هسته ای یمان را به آمریكا تقدیم كنیم ؛
آخر از ما راضی خواهد شد ؟ و اگر راضی نمی شود تكلیف ما چیست؟


برچسب ها :
سوال: بالاخره آمریكا و اروپا كِی از ما راضی می شوند؟ ,